Изтегли договор тарифа 15,50 лв
Изтегли договор тарифа 21 лв

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията свързани с предоставяне на услугата Интернет от фирма Айтисървис 2009 ЕООД наричана по долу доставчик и неговите клиенти.

Доставчикът осигурява достъпа на клиента до Интернет посредством избрана от него услуга, съгласно обявените тарифни планове на Интернет страницата https://itservice-bg.net

Доставчикът e длъжен да осъществи достъпа на клиента до интернет в рамките на 5 работни дни от подписването на индивидуален договор с него.

Клиентът е длъжен да съдейства на доставчика и неговия технически персонал за доброволното уреждане на евентуални спорове с останалите обитатели на жилищната сграда.

Доставчикът носи отговорност за всяка умишлена или неумишлена щета, нанесена на жилищната сграда от неговия технически персонал при физическото свързване на клиента към интернет.

Всички активни устройства и кабели, осигурени от доставчика за целите на свързването към интернет остават собственост на доставчика.

Клиентът е длъжен да не предприема и доколкото зависи от него, да не допуска да се извършват промени в който и да било от елементите на тези устройства и кабели.

Клиентът се задължава да уведомява своевременно Доставчика за всяко посегателство на трети лица върху оборудването, както и за настъпили повреди, които пречат на нормалното използване на услугата.

Срокът на ползване на услугата се указва в договора, като действието му се продължава автоматично за нов необвързващ страните период, ако никоя от тях не поиска прекратяването му.

Договорът може да бъде прекратен едностранно по вина на доставчика, при което същият дължи обезщетение на Клиента в размер на една месечна такса.

Клиентът може да иска прекратяване на предоставянето на услугата само за следващия неплатен месец като подаде до доставчика в един от офисите му предизвестие за прекратяване.

Договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие на двете страни, изразено в писмена форма.

Клиентът заплаща ползването на съответната услуга съгласно тарифата на доставчика публикувана на интернет страницата https://itservice-bg.net.

Всички такси се заплащат авансово, и важат от датата на заплащането до същата дата на следващия месец. Ако съответната услуга не бъде заплатена в срок, достъпът на клиента до интернет се прекратява с уведомителна Интернет уеб страница със съдържание, че услугата е спряна времено поради неплащане.

Услугата се подновява след заплащане и започва да тече от текущата дата без да бъде ощетяван клиента, за периода в който липсва услуга.

Изменението на тарифата на Доставчика има действие след изтичане на 1 месечен срок от публикуването й на интернет страницата с адрес: https://itservice-bg.net.

Доставчикът е длъжен да създаде организация за денонощно приемане на информация за възникнали повреди, които правят невъзможно ползването на съответната услуга или влошават качеството й.

Клиентът получава достъп до Интернет при сключването на индивидуалния писмен договор.

Клиентът се задължава да заплаща в срок всички дължими суми в размерите, предвидени в общите условия, индивидуалния договор и действащата тарифа на доставчика.

Клиентът се задължава при ползване на съответната услуга да спазва нормите на приложимото право и добрите нрави, както и да спазва закона за авторското право и правата на интелектуалната собственост.

Предоставяната от доставчика услуга не може да бъде предмет на препродажба, предоставяне под наем, предоставяне за възмездно или безвъзмездно ползване.

Доставчикът е длъжен да уведоми своите клиенти за изменение в настоящите общи условия или абонаментните планове освен чрез страницата си в интернет на адрес: https://itservice-bg.net и чрез мейл или sms, ако има такива в базата данни.

Клиентът предоставя доброволно на доставчика необходимите лични данни и се съгласява същите да бъдат съхранявани и обработвани съгласно разпоредбите на закона за защита на личните данни в република България.

Доставчикът не носи отговорност за непредоставянето или некачествено предоставяне на съответната услуга, което се дължи на неизправност или неправилно функциониране на оборудването на клиента или на неговите неправомерни действия.

Доставчикът не носи отговорност пред клиента за загуба, намалена печалба, пропуснати ползи и други щети, претърпени в резултат на ползването или невъзможността за ползване на съответната услуга.

Всички спорни въпроси, които възникнат във връзка с тълкуването и изпълнението на договора между страните, се уреждат от тях чрез преговори и по приятелски начин, като се правят взаимни отстъпки. В случай, че спора между страните по договора не може да бъде разрешен то тогава спорът се отнася за решаване от съответният съд по седалището на доставчика, като се прилага материалното и процесуално право на Република България.