Инсталация на Ubuntu 14.04 server – Част втора – wordpress, joomla, phpbb3, owncloud, Single File PHP Gallery, mediawiki

Инсталация на wordpress

Ако вече сме създали A запис в DNS име за новия ни сайт сваляме последната версия на wordpress от https://bg.wordpress.org/, разархивираме го и качваме директорията с filezilla чрез ftp:

Screenshot from 2014-06-05 12:27:18

След което през ssh или локално в терминал изпълняваме следните команди:

Създаваме симлинк към директорията /var/www

sudo ln -s /home/samyil/wordpress/ /var/www/

Създаваме конфигурационен файл за apache:

sudo cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/newsite.itservice-bg.net.conf

И го редактираме:

sudo nano /etc/apache2/sites-available/newsite.itservice-bg.net.conf
ServerName newsite.itservice-bg.net
ServerAdmin support@itservice-bg.net
DocumentRoot /var/www/wordpress

Добавяме сайта в базата на apache:

sudo a2ensite newsite.itservice-bg.net.conf

Презареждаме конфигурацията на apache за да влязат настройките в сила:

sudo service apache2 reload

С любим браузер отваряме линка newsite.itservice-bg.net:

Screenshot from 2014-06-05 11:59:47

Преди да започнем обаче да конфигурираме самият wordpress трябва с phpmyadmin да създадем празна таблица в mysql сървъра:

Screenshot from 2014-06-05 12:16:18

След което продължаваме с инсталацията на wordpress:

Screenshot from 2014-06-05 12:45:52

Screenshot from 2014-06-05 12:46:32

Screenshot from 2014-06-05 12:47:05

Копираме текста и създаваме конфигурациония файл през терминала:

sudo nano wordpress/wp-config.php

След което продължаваме с инсталацията през браузера:

Screenshot from 2014-06-05 12:56:23

Screenshot from 2014-06-05 13:00:53

Screenshot from 2014-06-05 13:01:16

Инсталация на joomla

Ако вече сме създали A запис в DNS име за новия ни сайт сваляме последната версия на joomla от https://joomla.bg/, разархивираме го и качваме директорията с filezilla чрез ftp:

Screenshot from 2014-06-05 13:28:19

След което през ssh или локално в терминал изпълняваме следните команди:

Създаваме симлинк към директорията /var/www

sudo ln -s /home/samyil/joomla/ /var/www/

Създаваме конфигурационен файл за apache:

sudo cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/newsite2.itservice-bg.net.conf

И го редактираме:

sudo nano /etc/apache2/sites-available/newsite2.itservice-bg.net.conf
ServerName newsite2.itservice-bg.net
ServerAdmin support@itservice-bg.net
DocumentRoot /var/www/joomla

Добавяме сайта в базата на apache:

sudo a2ensite newsite2.itservice-bg.net.conf

Презареждаме конфигурацията на apache за да влязат настройките в сила:

sudo service apache2 reload

С любим браузер отваряме линка newsite2.itservice-bg.net:

Screenshot from 2014-06-05 13:44:13

Screenshot from 2014-06-05 13:50:26

За разлика от wordpress по време на конфигурацията joomla сама си създаде базата дани но ще трябва да копираме и създадем конфигурациония и файл:

Screenshot from 2014-06-05 14:02:43

sudo nano joomla/configuration.php

И да изтрием инсталационната и директория:

sudo rm -rf joomla/installation/

Screenshot from 2014-06-05 14:03:00

Инсталация на phpbb3

С phpbb3 малко ще сменим подхода на инсталация. Тъй като се предполага, че няма да инсталираме друг форум на нашия сървър ще използваме готов скрипт от Ubuntu за конфигурирането му.

sudo apt-get install phpbb3 phpbb3-l10n

Ще ни бъдат зададени няколко въпроса:

Web server to configure automatically: <-- [*] apache2
Configure database for phpbb3 with dbconfig-common? <-- <Yes>
Database type to be used by phpbb3: <-- mysql
Password of the database's administrative user: <-- databasepassword
MySQL application password for phpbb3: <-- rootmysqlpassword
Password confirmation: <-- rootmysqlpassword
Password for phpBB admin: <-- passwordadmin
Password confirmation: <-- passwordadmin

След като се изпълни скрипта с любим браузер отваряме:
http://host2.itservice-bg.net/phpbb/

Screenshot from 2014-06-05 15:43:24

Важно е да се знае, че Българският език може да се инсталира и даде по подразбиране само с един два клика на мишката от административния панел на форума.

В случай, че има нужда форума да ползва друг домейн може да редактираме файла:

sudo nano /etc/apache2/conf-available/phpbb3.conf

И по специа;но следните редове:

# For virtual host:
#<VirtualHost *:80>
#    # For using an alternative database (for multiple boards for example)
#    php_value auto_prepend_file /etc/phpbb3/virtualhost_config.php
#
#    ServerName forum.example.com
#    DocumentRoot /usr/share/phpbb3/www
#    # You may need to workaround the global /images/ alias in your apache
#    # configuration, your mileage may vary
#    Alias /images /var/lib/phpbb3/images
#</VirtualHost>

Инсталация на owncloud

sudo apt-get install owncloud

След инсталацията клауда ще го търсим на адрес:
https://host.itservice-bg.net/owncloud

След което конфигурацията продължава през уеб:

Screenshot from 2014-06-05 16:48:51

В минимални съображения за сигурност трябва да се пусне криптирането:

Screenshot from 2014-06-05 16:50:48

Инсталация на Single File PHP Gallery

Ако вече сме създали A запис в DNS име за новия ни сайт сваляме последната версия на Single File PHP Gallery от https//sye.dk/sfpg/, разархивираме го и качваме директорията с filezilla чрез ftp:

Screenshot from 2014-06-05 17:12:13

След което през ssh или локално в терминал изпълняваме следните команди:

Създаваме симлинк към директорията /var/www

sudo ln -s /home/samyil/gallery/ /var/www/

Създаваме конфигурационен файл за apache:

sudo cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/newsite3.itservice-bg.net.conf

И го редактираме:

sudo nano /etc/apache2/sites-available/newsite3.itservice-bg.net.conf
ServerName newsite3.itservice-bg.net
ServerAdmin support@itservice-bg.net
DocumentRoot /var/www/gallery

Добавяме сайта в базата на apache:

sudo a2ensite newsite3.itservice-bg.net.conf

Презареждаме конфигурацията на apache за да влязат настройките в сила:

sudo service apache2 reload

Можем да поставим в директорията gallery една две снимки за тест след което с любим браузер отваряме линка newsite3.itservice-bg.net:

Screenshot from 2014-06-05 17:25:51

Инсталация на mediawiki

sudo apt-get install mediawiki php5-gd

Трябва да редактираме файла:

sudo nano /etc/apache2/conf-available/mediawiki.conf

като премахнем коментиращата решетка “#” пред реда:

Alias /mediawiki /var/lib/mediawiki

и копираме:

sudo cp /etc/apache2/conf-available/mediawiki.conf /etc/apache2/conf-enabled/

презареждане на apache за да влязат настройките в сила:

sudo service apache2 reload

Screenshot from 2014-06-05 22:46:35

Screenshot from 2014-06-05 23:10:51

Screenshot from 2014-06-05 23:15:59

В завършека на конфигурацията mediawiki ще ни даде конфигурациония файл който трябва да копираме в:

sudo nano /etc/mediawiki/LocalSettings.php

Screenshot from 2014-06-05 23:28:59

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.