You are currently viewing LAMP – Linux Apache MySQL PHP в Ubuntu server 22.04

LAMP – Linux Apache MySQL PHP в Ubuntu server 22.04

Как да инсталирам Apache2

Обновяване на Списъка с Пакети Първо, обновете списъка с пакети на вашия Ubuntu Server, за да сте сигурни, че ще инсталирате най-новите версии на пакетите. Отворете терминал и изпълнете командата:

Bash
sudo apt update

Инсталиране на Apache2 След като списъкът с пакети е актуализиран, инсталирайте Apache2 с помощта на следната команда:

Bash
sudo apt install apache2

Проверка на Статуса на Apache2 След като инсталацията приключи, проверете дали Apache2 работи коректно. Изпълнете командата:

Bash
sudo systemctl status apache2

Трябва да видите, че Apache2 е активен и работи.

Конфигуриране на Вашия Firewall Ако използвате ufw (Uncomplicated Firewall), трябва да позволите достъп до Apache2. Изпълнете следните команди:

Bash
sudo ufw allow 'Apache'
sudo ufw enable
sudo ufw status

Последната команда ще покаже статуса на firewall-а и трябва да включва правило, позволяващо достъп до Apache.

Тестване на Apache2 За да тествате дали Apache2 работи, отворете браузър и въведете IP адреса на вашия Ubuntu Server. Трябва да видите Apache2 Ubuntu Default Page.

Конфигуриране на Apache2 (по избор) След като Apache2 е инсталиран, може да искате да конфигурирате вашия веб сървър според вашите нужди. Това може да включва създаване на нови виртуални хостове, конфигуриране на SSL/TLS, настройка на .htaccess файлове и др.

Това са основните стъпки за инсталиране на Apache2 на Ubuntu Server 22.04. Важно е да се отбележи, че може да се наложи допълнителна конфигурация в зависимост от специфичните изисквания на вашия проект или среда.

Как да конфигурирам сайт на Apache2 в Ubuntu server 22.04 например с домейн itservice-bg.net

Създайте Директория за Вашия Уебсайт Първо, трябва да създадете директория, която ще съдържа файловете на вашия уебсайт. Използвайте командата mkdir за тази цел. Например:

Bash
sudo mkdir -p /var/www/itservice-bg.net

Присвояване на Права на Директорията Присвоете правилните права на тази директория:

Bash
sudo chown -R $USER:$USER /var/www/itservice-bg.net

Създайте Примерен HTML Файл (по избор) Създайте примерен HTML файл в тази директория, за да тествате конфигурацията:

Bash
echo "<html><head><title>Welcome to itservice-bg.net!</title></head><body><h1>Success! The itservice-bg.net server block is working!</h1></body></html>" | sudo tee /var/www/itservice-bg.net/index.html

Създаване на Конфигурационен Файл за Apache Следващата стъпка е да създадете конфигурационен файл за вашия сайт. Това става чрез създаване на файл в директорията /etc/apache2/sites-available/. Използвайте текстов редактор като nano:

Bash
sudo nano /etc/apache2/sites-available/itservice-bg.net.conf

Добавете следната конфигурация:

Bash
<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin admin@itservice-bg.net
  ServerName itservice-bg.net
  ServerAlias www.itservice-bg.net
  DocumentRoot /var/www/itservice-bg.net
  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>

Активиране на Сайта и Рестартиране на Apache Активирайте конфигурацията и рестартирайте Apache2, за да приложите промените:

Bash
sudo a2ensite itservice-bg.net
sudo systemctl restart apache2

Презаредете Apache За да се уверите, че всички промени са приложени, презаредете Apache:

Bash
sudo systemctl reload apache2

Как да инсталирам MySQL

Инсталирайте MySQL Сървър След като списъкът с пакети е обновен, можете да инсталирате MySQL сървъра с помощта на следната команда:

Bash
sudo apt install mysql-server

Задайте Защита на MySQL След като инсталацията приключи, е препоръчително да изпълните вградената скрипт за защита, която ще ви помогне да зададете парола за root потребителя, да премахнете анонимни потребители, да забраните входа на root потребителя отвън и да изтриете тестовите бази данни. Това става с командата:

Bash
sudo mysql_secure_installation

По време на този процес ще ви бъде зададен редица въпроси, включително за задаване на парола за root потребителя и други настройки за сигурност. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите конфигурацията.

Проверете Статуса на MySQL Сървъра Можете да проверите дали MySQL сървърът работи с командата:

Bash
sudo systemctl status mysql

Как да инсталирам PHP

Bash
sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql

Тази команда инсталира основния PHP пакет, както и допълнителните модули за интеграция с Apache и MySQL.

Проверка на Версията на PHP След инсталирането, проверете инсталираната версия на PHP с командата:

Bash
php -v

Тази команда ще покаже текущата версия на PHP, която е инсталирана на вашия сървър.

Конфигуриране на Apache да Обработва PHP Файлове За да може Apache да обработва PHP файлове, може да се наложи да промените някои конфигурационни настройки. Обикновено Apache автоматично конфигурира модула libapache2-mod-php, но ако е необходимо, можете да презаредите Apache с командата:

Bash
sudo systemctl restart apache2

Тестване на PHP За да тествате инсталацията на PHP, създайте прост PHP скрипт. Например, можете да създадете файл info.php в директорията на вашия уебсървър (например, /var/www/html):

Bash
echo "<?php phpinfo(); ?>" | sudo tee /var/www/html/info.php
 1. След това отидете на http://your_server_ip/info.php в уеб браузъра си. Трябва да видите страницата с информация за PHP, която показва конфигурацията на вашия PHP сървър.

Следвайте тези стъпки, за да инсталирате PHP на вашия Ubuntu Server 22.04. В зависимост от вашите специфични нужди, може да се наложи да инсталирате допълнителни PHP модули. Това може да стане чрез командата sudo apt install php-[module], като замените [module] с името на желания модул.

Как да инсталирам phpMyAdmin

Bash
sudo apt install phpmyadmin

По време на инсталацията, ще ви бъде поискано да изберете уеб сървър, който да конфигурирате автоматично за phpMyAdmin. Изберете Apache.

Конфигуриране на базата данни за phpMyAdmin Системата също така може да ви попита дали искате да настроите базата данни за phpMyAdmin. Изберете “Да” и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите процеса.

Настройка на PHP PhpMyAdmin може да изисква специфични PHP разширения. Уверете се, че те са инсталирани, като използвате следната команда:

Bash
sudo apt install php-mbstring php-zip php-gd php-json php-curl

Рестартиране на Apache Сървъра След инсталирането на phpMyAdmin и нужните PHP разширения, рестартирайте Apache, за да приложите промените:

Bash
sudo systemctl restart apache2

Достъп до phpMyAdmin през Уеб Браузъра След като сте завършили с инсталацията и конфигурацията, можете да отворите phpMyAdmin през уеб браузъра, като отидете на http://your_server_ip/phpmyadmin. Тук трябва да въведете вашите потребителско име и парола за MySQL, за да влезете.

Сигурност За да осигурите сигурност, може да искате да конфигурирате допълнителни настройки за сигурност, като например настройка на HTTPS, ограничаване на достъпа до определени IP адреси или създаване на допълнителна аутентикация на ниво Apache.

Следвайте тези стъпки, за да инсталирате и конфигурирате phpMyAdmin на вашия Ubuntu Server 22.04. Уверете се, че вашият сървър е актуализиран и защитен, за да предпазите вашите данни и ресурси.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.