Apache2, PHP5, MySQL и ProFTPd на Ubuntu 10.10 (LAMP)

Суперпотребител

Всички стъпки трябва да изпълним като суперпотребител root

sudo su

Мрежата

Нека първо конфигурираме мрежата с nano /etc/network/interfaces

# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
 
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
 
# The primary network interface
#auto eth0
#iface eth0 inet dhcp
 
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.0.100
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.0.1

Сървърите за имена DNS с nano /etc/resolv.conf

nameserver 192.168.0.1

И рестартираме мрежата с /etc/init.d/networking рестарт

Преди да инсталираме apache ще опишем хоста в nano /etc/hosts

127.0.0.1    localhost.localdomain  localhost
192.168.0.100  server1.itservice-bg.net  server1
 
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1   localhost ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters

MySQL

След това ще инсталираме MySQL

aptitude install mysql-server mysql-client

По време на инсталацията на MySQL ще бъдем запитани за парола на root на sql сървъра.

New password for the MySQL "root" user: <-- паролатавинаSQL
Repeat password for the MySQL "root" user: <-- паролатавинаSQL

Apache

Инсталиране на apache2

aptitude install apache2

Подразбиращата се директория за документи в apache2 е /var/www
Главния конфигурационен файл е /etc/apache2/apache2.conf
Модулите на apache2 /etc/apache2/mods-enabled
Конфигуриране на виртуални хостове /etc/apache2/sites-enabled и /etc/apache2/conf.d

PHP

Инсталиране на PHP5

aptitude install php5 libapache2-mod-php5

За да влязат всички тези настройки в сила трябва да рестартираме apache.

/etc/init.d/apache2 restart

До тук имаме apache, php и mysql работещи сървъри но те не са напълно функционални, за да станат трябва да инсталираме още малко пакети.

aptitude install php5-mysql php5-curl php5-gd php5-idn php-pear php5-imagick php5-imap php5-mcrypt php5-memcache php5-mhash php5-ming php5-ps php5-pspell php5-recode php5-snmp php5-sqlite php5-tidy php5-xmlrpc php5-xsl php5-json

Както и също трябва да рестартираме apache сървъра.

/etc/init.d/apache2 restart

Най лесния начин да си проверим инсталацията на LAMP е като съзадем с текстовия редактор nano файла info.php

nano /var/www/info.php

И поставим следното съдържание вътре.

Следва проверката в уеб броузер на адрес http://адресанасървъра/info.php
Ше ни се покаже подобна страничка.

PHPMyAdmin

Когато се заговори за LAMP неминуемо става въпрос за един много мощен инструмент phpmyadmin.

aptitude install phpmyadmin

По време на инсталацията на phpmyadmin ще бъдем запитани за:

Web server to reconfigure automatically: <-- apache2
Configure database for phpmyadmin with dbconfig-common? <-- No

А самият phpmyadmin можем да открием на адрес:
http://адресанасървъра/phpmyadmin/

ProFTPd

aptitude install proftpd

Ще бъдем запитани

Run proftpd: <-- standalone

Трябва да добавим следните редове в nano /etc/proftpd/proftpd.conf

DefaultRoot ~
IdentLookups off
ServerIdent on "FTP Server ready."

От тук нататък след създаване на всеки нов потребител в системата с adduser ще получава ftp което всъщност е домашната му директория.

Най удобния многоплатформен ftp клиент е filezilla. С него се работи изключително лесно и няма нужда от коментар.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.