Ubuntu server 16.04 LTS – LAMP – част 2

Мрежа

При самата инсталация Ubuntu server 16.04 LTS получи ип адрес чрез DHCP но в някои случаи мрежата трябва да се конфигурира ръчно:

sudo nano /etc/network/interfaces

Редактираме файла и запаметяваме с клавишната комбинация:Ctrl+o

# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
 
source /etc/network/interfaces.d/*
 
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
 
# The primary network interface
#auto ens3
#iface ens3 inet dhcp
 
auto ens3
iface ens3 inet static
    address 93.155.130.82
    netmask 255.255.255.252
    gateway 93.155.130.81
    dns-nameservers 8.8.4.4 8.8.8.8

Илизаме с: Ctrl+x
И рестартираме системата за да влезе конфигурацията в сила:

sudo reboot

Отдалечено свързване чрез SSH

Отдалеченото свързване в терминал е тривиално:

Отдалечено свързване с програмата putty

Обновяване на системата

Обновяваме със следните команди и се съгласяваме с “y”

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade

След повторно изпълняване на командите излиза този текст:

The following packages have been kept back:
 linux-generic linux-headers-generic linux-image-generic snapd ubuntu-core-launcher
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 5 not upgraded.

Затова тези пакети ще ги инсталирам ръчно:

sudo apt-get install linux-generic linux-headers-generic linux-image-generic snapd ubuntu-core-launcher

След това ако има нещо за чистене можем да изпълним следното:

sudo apt-get autoremove && sudo apt-get autoclean

Локализация

Трябва да сме сигурни, че Българския го има в локализацията на системата:

sudo locale-gen bg_BG.UTF-8
samyil@server3:~$ sudo locale-gen
Generating locales...
 bg_BG.UTF-8... up-to-date
 en_AG.UTF-8... done
 en_AU.UTF-8... done
 en_BW.UTF-8... done
 en_CA.UTF-8... done
 en_DK.UTF-8... done
 en_GB.UTF-8... done
 en_HK.UTF-8... done
 en_IE.UTF-8... done
 en_IN.UTF-8... done
 en_NG.UTF-8... done
 en_NZ.UTF-8... done
 en_PH.UTF-8... done
 en_SG.UTF-8... done
 en_US.UTF-8... done
 en_ZA.UTF-8... done
 en_ZM.UTF-8... done
 en_ZW.UTF-8... done
Generation complete.

Синхронизация на системния часовник

sudo apt-get install ntp ntpdate

Инсталация на mysql 5

sudo apt-get install mysql-server mysql-client

Ще бъдем попитани два пъти за паролата на root в mysql:

След като приключи инсталацията трябва да се убедим дали можем да се логнем като root (администратор на базата данни)

mysql -u root -p

Инсталиране на Apache 2.4

sudo apt-get -y install apache2

И веднага проверка в браузера дали работи: http://93.155.130.82

Активиране на модулите за SSL/TLS и рестартиране на Apache за да влязат те в сила.

sudo a2enmod ssl
sudo a2ensite default-ssl
sudo systemctl restart apache2

Съответно проверка, работят ли те: https://93.155.130.82

Инсталиране на PHP 7

Нека първо да видим какво ни предлага Ubuntu server 16.04 LTS за PHP 7

sudo apt-cache search php7.0

И след това да инсталираме основните пакети на php от които би имал нужда един съвремен сайт с поддръжка на MySQL, image magic, mcrypt, apcu opcode cacher и други:

sudo apt-get install php7.0 libapache2-mod-php7.0 php7.0-mysql php7.0-curl php7.0-gd php7.0-intl php-pear php-imagick php7.0-imap php7.0-mcrypt php-memcache php7.0-pspell php7.0-recode php7.0-sqlite3 php7.0-tidy php7.0-xmlrpc php7.0-xsl php7.0-mbstring php-gettext php-apcu

Рестартираме Apache за да влязат промените в сила:

sudo systemctl restart apache2

След което естествено следва проверката на модулите на php дали работят. Най лесния начин за това е да ни го покаже самото php с вградената функция phpinfo. Създаваме файл:

sudo nano /var/www/html/info.php

В който постваме следния код:

<?php
phpinfo();
?>

След което правим файла собственост на web сървъра:

sudo chown www-data:www-data /var/www/html/info.php

И отваряме адреса: http://93.155.130.82/info.php

Предполага се, че параноиците по web сигурноста вече са настръхнали, затова бързам да изтрия php файла за да не стане твърде късно … 🙂

sudo rm -f /var/www/html/info.php

Инсталация на phpMyAdmin

PhpMyAdmin е уеб интерфейс, чрез който може да се управляват бази данни в MySQL сървъра. PhpMyAdmin е толкова интуитивен и удобен за работа, че вече е станал част от LAMP. Администраторския акаунт в PhpMyAdmin всъщност е root в MySQL.

sudo apt-get -y install phpmyadmin

По време на инсталацията ще бъдем запитани какъв е нашия web сървър

Дали да използваме dbconfig

И накрая проверка на нашия phpmyadmin http://93.155.130.82/phpmyadmin/

Това е основната инсталация на LAMP в Ubuntu server 16.04 LTS при която имаме необходимите пакети за да инсталираме някоя CMS (Content Management System) система като WordPress, Joomla, Drupal, phpBB, Gallery, Moodle и много други.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This Post Has One Comment

 1. Milen

  Keep up the good work! 🙂