Как да създадем нов потребител в Ubuntu/Debian със sudo права на root в bash терминал

Създаваме нов потребител с име Иван.

samyil@host2:~$ sudo adduser ivan

Промпта ще ни подкани да създадем парола на Иван.

Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully

След което ще поиска служебна информация за Иван която не е нужно да попълваме.

Changing the user information for username
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n]

За да дадем на Иван sudo права, трябва да го вкараме в групата.

samyil@host2:~$ sudo usermod -aG sudo ivan

За да проверим дали сме изпълнили задачата успешно можем да влезем като Иван.

samyil@host2:~$ su ivan

И да проверим правата си в root директорията.

ivan@host2:~$ sudo ls -la /root

Ако не покаже това съобщение а листне директорията на root значи, че имаме sudo права.

ls: cannot open directory '/root/': Permission denied

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.