Logwatch рапорт на Линукс машина чрез Postfix

Logwatch е инструмент, който следи логовете на Линукс сървър като ги разпределя на различни нива на събития. Една от добрите му функции е,че може да изпраща мейл на администратора с рапорт на събитията за различните услуги на Линукс сървъра. За да изпраща мейл обаче трябва да има валиден мейл сървър или да използва relay на друг.

Logwatch web site link

Инсталация

sudo apt-get install logwatch
sudo perl -MCPAN -e 'install Sys::CPU'
sudo perl -MCPAN -e 'install Sys::MemInfo'

Конфигурация

sudo nano /etc/crontab
0  3   * * *   root logwatch --detail Low --mailto support@itservice-bg.net --service all --range today
sudo service cron restart

Резултат

logwatch

Logwatch репорт на Линукс машина чрез Postfix

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.