Ubuntu 22.04 NFS сървър

NFS или мрежова файлова система е протокол, който позволява на локалните потребители да имат достъп до отдалечени данни от множество дискове и директории по същия начин като локалния достъп. Протоколът NFS първоначално е разработен от Sun Microsystem и се превръща в стандартен протокол за споделяне на файлове в мрежа. Той се използва широко в централизирана среда, където потребителите или клиентските компютри ще могат да съхраняват и имат достъп до данни към един централизиран отдалечен сървър.

В повечето Linux системи NFS може да се инсталира и конфигурира лесно както за NFS сървър, така и клиент. Почти всяка Linux дистрибуция предоставя NFS пакети по подразбиране в собственото си хранилище. Името на пакета е различно, но конфигурацията все още е същата за почти Linux дистрибуции.

В този статия ще научите как да инсталирате NFS сървър и клиент на Ubuntu 22.04 сървър. Ще научите също как да монтирате NFS споделената директория автоматично при зареждане на системата на клиентската машина.

Инсталиране и конфигуриране на NFS сървър

sudo apt install nfs-kernel-server
sudo systemctl is-enabled nfs-server
sudo systemctl status nfs-server

Създаваме директорията която ще споделим със съответните права.

sudo mkdir /mnt/host
sudo chown -R nobody:nogroup /mnt/host
sudo chmod 777 /mnt/host

След което описваме конфигурацията в сървъра като в /etc/exports

sudo vim /etc/exports
/mnt/host 192.168.100.2(rw,sync,no_subtree_check,no_root_squash)

След това изпълнете следната команда, за да приложите и експортирате всички директории. Ако не получите никакво съобщение, значи вашите настройки са правилни.

sudo exportfs -a

Рестартираме сървъра за да влязат правилата в сила.

sudo systemctl restart nfs-server
sudo systemctl status nfs-server

С тази команда проверяваме сървъра какво споделя.

sudo exportfs -v

Разрешаваме на защитната стена порта на сървъра ако ползваме такава.

sudo ufw allow from 192.168.100.2 to any port nfs
sudo ufw reload
sudo ufw status

Инсталиране и конфигуриране на NFS клиент

sudo apt install nfs-common
sudo mount 192.168.200.2:/mnt/host /var/backup

Автомантично монтиране на директория в /etc/fstab

sudo umount /mnt/nfs1
sudo vim /etc/fstab
192.168.200.2:/mnt/host /var/backup   nfs auto,nofail,noatime,nolock,intr,tcp,actimeo=1800 0 0
sudo mount -a

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.