Инструментите на мрежовия администратор в линукс рутера

The network administrator tools in linux router

1. ifconfig
2. iproute
3. arp
4. ping
5. traceroute
6. nmap
7. netstat
8. tcpdump
9. top, htop
10. whois
11. dig
12. iftop
13. bmon
14. nload
15. conntrack
16. lm-sensors
17. badblocks
18. lsmod
19. lspci
20. iptraf
21. dmesg
22. iptables
23. powertop
24. ethstats
25. taskset
26. smp_affinity
27. traffic control
28. policy routing
29. mii-tool

1. ifconfig

ifconfig служи за конфигурация на мрежовите интерфейси.

Какво означава показаната от ifconfig информация?
lo loopback-устройство. Мрежовите карти се означават с eth.
inet addr: Интернет адрес (виж долу). За loopback този адрес е винаги 127.0.0.1
Bcast: Broadcast адрес. Broadcast се отнася за всички компютри в мрежата.
Mask: Мрежова маска. Тук се дефинира адресната област и с това броя компютри в една мрежа..
MTU: Максимална големина на пренасяните пакети през този интерфейс (англ. Maximum Transfer Unit).
Metric: Няма значени при сегашните версии на Linux.
RX packets: Приети (англ. received) пакети.
TX packets: Изпратени (англ. transmitted) пакети.

2. ip route

3. arp

Протоколът ARP (Address Resolution Protocol) е средството, чрез което компютрите а мрежата съпоставят логически IP адреси с физически хардуерни (МАС) адреси. ARP изгражда и поддържа таблица, наречена ARP кеш, в която се съдържат тези съпоставяния.Помощната програма ARP работи от командния ред и се разпространява с TCP/IP стека на UNIX/Linux. Тя може да се използва за разглеждане и промяна на съпоставянията между IP и МАС адреси. C помощта на програмата ARP можете да покажете съдържанието на кеша и да добавяте или изтривате специфични записи:

sami@sami:~$ arp -a
? (172.16.50.198) at 00:1d:7d:aa:1b:19 [ether] on wlan0
? (172.16.50.1) at 00:0c:42:71:48:b7 [ether] on wlan0

4. ping

Ping (пинг) е компютърна програма за мрежова администрация, използвана за проверка на достъпността на хостове в интернет или локална мрежа. Използва протокола (ICMP) . Името пинг произлиза от сонарната терминология.
Ping работи на принципа на ехото, като изпраща съобщение чрез ICMP протокола до отдалечен компютър. Съобщението съдържа „искане“ за отговор от хоста. В този процес се измерва времето от предаване на съобщението до времето на получаването му от първоначалния компютър (двупосочния път) и се записва всяка загуба на пакети. Резултатите от теста се отпечатват на екрана под формата на статистически съобщения.
Резултат от програмата Ping, при тестване на хоста google.com:

sami@sami:~$ ping abv.bg
PING abv.bg (194.153.145.104) 56(84) bytes of data.
64 bytes from abv.bg (194.153.145.104): icmp_req=1 ttl=60 time=9.10 ms
64 bytes from abv.bg (194.153.145.104): icmp_req=2 ttl=60 time=8.46 ms
64 bytes from abv.bg (194.153.145.104): icmp_req=3 ttl=60 time=8.19 ms
64 bytes from abv.bg (194.153.145.104): icmp_req=4 ttl=60 time=8.96 ms
^C
--- abv.bg ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 8.199/8.682/9.107/0.379 ms

Ping може да се стартира чрез използване на различни опции в командния ред, които позволяват специални режими на работа, като например да се уточни размера на изпращаните пакети и др. С Ping може да се злоупотребява, обикновено под формата елементарна DoS-атака, в която програмата е настроена така, че да изпраща много пакети с големи размери, които да „наводнят“ атакувания хост и да затруднят работата му.

5. traceroute

Често пъти е полезно да бъде проследен маршрута, по който даден пакет поема пътя от компютъра източник до хоста местоназначение. TCP/IP стековете включват помощна програма за проследяване на маршрута, която позволява да идентифицирате маршрутизаторите, през които преминава съобщението.
В следващият пример е използване командата traceroute за да бъде проследен маршрута на пакетите от източника до местоназначението:

sami@sami:~$ traceroute abv.bg
traceroute to abv.bg (194.153.145.104), 30 hops max, 60 byte packets
 1 172.16.50.1 (172.16.50.1) 3.660 ms 3.642 ms 3.634 ms
 2 93.155.130.57 (93.155.130.57) 3.625 ms 3.616 ms 3.606 ms
 3 212.70.158.89 (212.70.158.89) 10.177 ms * *
 4 netinfo.bix.bg (193.169.198.168) 10.149 ms 10.150 ms 10.142 ms
 5 abv.bg (194.153.145.104) 10.131 ms 10.124 ms 10.115 ms

Както можете да видите, проследяването показва IP адрес и името на препращащия компютър или маршрутизатор. На пакета са му били необходими четиринадесет скока, за да достигне до своето местоназначение, което е хостьт с име www.google.bg. Времената за отиване и връщане (в милисекунди) са показани за всеки скок.

6. nmap

Nmap (Network Mapper) е порт-скенер с отворен код създаден от Гордън Лайън. Използва се за откриване на хостове и активни услуги в компютърна мрежа.
Nmap изпраща специално изработени пакети до хостa и след това анализира отговорите. За разлика от други порт-скенери, Nmap проверява условията в мрежата (претоварване на мрежата и др.) преди сканирането. Благодарение на голямата общност от активни потребители, които предоставят информация и подобряват характеристиките му, Nmap е успял да разшири възможностите си за сканиране, като освен, че открива, дали един хост е активен или определен порт е отворен, той може да определи операционната система на хоста и нейната версия, наименованието и версиите на услугите, които са активни на хоста, типа на устройството, наличието на защитна стена и др.

sami@sami:~$ nmap 10.129.3.7
 
Starting Nmap 6.00 ( http://nmap.org ) at 2012-12-18 09:55 EET
Nmap scan report for 10.129.3.7
Host is up (0.011s latency).
Not shown: 987 closed ports
PORT   STATE  SERVICE
21/tcp  open   ftp
22/tcp  open   ssh
53/tcp  open   domain
80/tcp  open   http
139/tcp filtered netbios-ssn
445/tcp filtered microsoft-ds
1433/tcp open   ms-sql-s
1947/tcp open   sentinelsrm
2000/tcp open   cisco-sccp
2002/tcp open   globe
3389/tcp open   ms-wbt-server
8080/tcp open   http-proxy
8291/tcp open   unknown

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 14.40 seconds

7.netstat

Често пъти е полезно да разгледате мрежовите статистики. Командата netstat се използва в UNIX/Linux, за да покаже информация за TCP/IP връзките и протокола. Командата netstat предоставя списък с връзки, които са текущо активни:

sami@sami:~$ netstat
Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address     State   
tcp    0   0 sami.local:41531    178.132.81.26:https   ESTABLISHED
tcp    0   0 sami.local:60985    fa-in-f125.:xmpp-client ESTABLISHED
tcp    0   0 sami.local:43473    core2-vlan100.itser:ssh ESTABLISHED
tcp    0   0 sami.local:39614    kwaimuk.canonical:https ESTABLISHED
tcp    0   0 sami.local:41700    178.132.81.53:https   ESTABLISHED
tcp    1   0 sami.local:36768    mistletoe.canonica:http CLOSE_WAIT

Можете да видите протоколите, използвани за всяка връзка, името на локалния компютър и номера на порта, използвани за връзката, „чуждестранният” (foreign) адрес (името на отдалечения компютър) и състоянието на връзката. Netstat статистиките могат да бъдат полезни при отстраняване на проблеми с TCP/IP връзките. Следващият пример показва изобилието от информация, предоставяна в режим на обобщение (ключът -s). Докладите за грешки са особено полезни при диагностициране на проблеми с хардуера и маршрутизирането.

sami@sami:~$ netstat -s
Ip:
  5765 total packets received
  51 with invalid addresses
  0 forwarded
  0 incoming packets discarded
  5535 incoming packets delivered
  4510 requests sent out
  2 dropped because of missing route
Icmp:
  76 ICMP messages received
  0 input ICMP message failed.
  ICMP input histogram:
    destination unreachable: 24
    timeout in transit: 44
    echo replies: 8
  16 ICMP messages sent
  0 ICMP messages failed
  ICMP output histogram:
    destination unreachable: 8
    echo request: 8
IcmpMsg:
    InType0: 8
    InType3: 24
    InType11: 44
    OutType3: 8
    OutType8: 8
Tcp:
  1087 active connections openings
  0 passive connection openings
  990 failed connection attempts
  21 connection resets received
  5 connections established
  4209 segments received
  3166 segments send out
  26 segments retransmited
  0 bad segments received.
  25 resets sent
Udp:
  1226 packets received
  8 packets to unknown port received.
  0 packet receive errors
  1302 packets sent
UdpLite:
TcpExt:
  9 packets pruned from receive queue because of socket buffer overrun
  4 TCP sockets finished time wait in fast timer
  93 delayed acks sent
  Quick ack mode was activated 5 times
  2 packets directly queued to recvmsg prequeue.
  2 bytes directly received in process context from prequeue
  1762 packet headers predicted
  359 acknowledgments not containing data payload received
  163 predicted acknowledgments
  26 other TCP timeouts
  10 packets collapsed in receive queue due to low socket buffer
  5 DSACKs sent for old packets
  19 connections reset due to unexpected data
  2 connections reset due to early user close
  TCPBacklogDrop: 2
  TCPRcvCoalesce: 1611
IpExt:
  InMcastPkts: 67
  OutMcastPkts: 69
  InBcastPkts: 108
  OutBcastPkts: 34
  InOctets: 3298366
  OutOctets: 580832
  InMcastOctets: 7154
  OutMcastOctets: 7234
  InBcastOctets: 15950
  OutBcastOctets: 4436

8. tcpdump

tcpdump е най използвания инструмент за прослушване на трафика в мрежата от Линукс шел. tcpdump е общ анализатор на пакети, който работи в командния ред. Програмата позволява на потребителя да преглежда TCP/IP пакети който се изпращат или получават по мрежата в която се намира компютъра. Той е написан през 1987 г. от Van Jacobson, Craig Leres и Steven McCanne които по това време са работели в лабораторията Lawrence Berkeley Laboratory в мрежата Research Group. Tcpdump работи на повечето Unix-подобни операционни системи: Linux, Solaris, BSD, Mac OS X, HP-UX и AIX и др. При тези системи, Tcpdump използва libpcap библиотеката, за прослушване на пакети.

# слуша на vlan100 интерфейс
tcpdump -i vlan100
 
# показва само 10 реда
tcpdump -i vlan100 -c 10
 
# слуша порт 80 без DNS имена
tcpdump -n dst port 80
 
# слуша на vlan100 порт 80
tcpdump -i vlan100 port 80
 
# същото но от порт 81 до 100 без DNS имена
tcpdump -i vlan100 -n portrange 81-100
 
# слуша на vlan100 ип адрес 10.125.3.2
tcpdump -i vlan100 host 10.125.3.2
 
# слуша на vlan100 цялата мрежа 10.125.1.0/24
tcpdump -i vlan100 src net 10.125.1.0/24
 
# слуша на vlan100 порт 80 от ип адрес 10.125.3.2
tcpdump -i vlan100 port 80 and host 10.125.3.2
 
# без DNS имена, vlan100, изключва протокола ssh слуша пакети от ип адрес 10.125.3.2
tcpdump -nl -i vlan100 not port ssh and src host 10.125.3.2
 
# същото но с два ип адреса
tcpdump -nl -i vlan100 not port ssh and src \(10.125.3.2 or 10.125.3.3\)
 
# слуша на vlan100 портове 25, 110 и 143
tcpdump -i vlan100 port \(25 or 110 or 143\)
 
# слуша на vlan100 протокола icmp
tcpdump -n -i vlan100 icmp
 
# слуша на vlan100 протокола arp
tcpdump -n -i vlan100 arp
 
# слуша на vlan100 трафика през порт 80 в текстов вид
tcpdump -i vlan100 -s 0 -A port 80 | grep GET

9. top, htop

Повечето администратори ползват програмката top, служеща за мониторинг на процесите в Linux която нагледно представя процесите, заемащи най-много ресурси в машината. top е мощно средство за откриване и спиране на проблемни процеси. Но има един съществен недостатък – не можете да разглеждате процесите, намиращи се в списъка най-отдолу. Не че е особено важно, защото активните процеси се изобразяват първи в списъка, подредени по степен на натоварване на процесора. Но все пак понякога е нужно да видим всички тези процеси, То последните нерядко харчат и те доста системни ресурси.Има един интересен проект htop e (GPL) базиран на ncurses, и върши същата работа като top, с тази разлика, че са добавени някои полезни функции. Можете да разглеждате целият списък със стартирани процеси. Освен това са добавени цветове , може да се ползват функционалните клавиши и програмката е доста конфигурируема. htop е с достъпно потребителско меню в долната част на екрана, като например F1 извиква помощна информация, F2 е “Setup”, и така нататък. За разлика от top (която е част на пакета procps и е включена във всяка линукс дистрибуция), htop трябва да сe го инсталира. Първо проверете, дали е налична програмката във вашата дистрибуция. В Debian/Ubuntu/Mint я има и инсталацията се свежда до:

apt-get install htop

htop

10. whois

WHOIS е мрежов протокол използван в Интернет за търсене на имена, IP адреси и мрежови сървъри. WHOIS е самостоятелна услуга, поддържана от самостоятелен протокол в Internet. В един WHOIS сървър се поддържа база от данни с имената, електронните адреси, телефонните номера на регистрирани потребители. Достъпът до базата данни е свободен и се осъществява с помощта на WHOIS клиент посредством WHOIS протокол.

root@host:~# whois itservice-bg.net
 
Whois Server Version 2.0
 
Domain names in the .com and .net domains can now be registered
with many different competing registrars. Go to http://www.internic.net
for detailed information.
 
  Domain Name: ITSERVICE-BG.NET
  Registrar: PDR LTD. D/B/A PUBLICDOMAINREGISTRY.COM
  Whois Server: whois.PublicDomainRegistry.com
  Referral URL: http://www.PublicDomainRegistry.com
  Name Server: DRAKA.CABLEBULGARIA.BG
  Name Server: ETCH.GCN.BG
  Name Server: NS1.ITSERVICE-BG.NET
  Name Server: NS2.ITSERVICE-BG.NET
  Status: ok
  Updated Date: 11-jan-2012
  Creation Date: 23-jan-2009
  Expiration Date: 23-jan-2013
Domain Name: ITSERVICE-BG.NET 
 
Registrant:
  ITSservice 2009 LTD
  Samuil Arsov    (support@itservice-bg.net)
  Ivan Vazov 50
  Pleven
  ,5800
  BG
  Tel. +359.887371498
  Fax. +359.64800601
 
Creation Date: 23-Jan-2009 
Expiration Date: 23-Jan-2013
 
Domain servers in listed order:
  draka.cablebulgaria.bg
  etch.gcn.bg
  ns1.itservice-bg.net
  ns2.itservice-bg.net
 
Administrative Contact:
  ITSservice 2009 LTD
  Samuil Arsov    (support@itservice-bg.net)
  Ivan Vazov 50
  Pleven
  ,5800
  BG
  Tel. +359.887371498
  Fax. +359.64800601
 
Technical Contact:
  ITSservice 2009 LTD
  Samuil Arsov    (support@itservice-bg.net)
  Ivan Vazov 50
  Pleven
  ,5800
  BG
  Tel. +359.887371498
  Fax. +359.64800601
 
Status:ACTIVE

11. dig

DIG (информация за домейна groper) е ​​мрежово администриране от командния ред инструмент за заявки Domain Name System (DNS) сървъри за имена.
Dig е полезен за отстраняване на неизправности в мрежата и за образователни цели. Dig може да работи в интерактивен режим в командния ред или в пакетен режим четене на искания от операционната система файл.

sami@sami:~$ dig abv.bg
 
; <<>> DiG 9.8.1-P1 <<>> abv.bg
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<

12 iftop

iftop слуша мрежовия трафик и показва таблицата на текущата пропускателната способност и в двете посоки на връзките създадени от хостове. iftop трябва да се управлява с достатъчно права, за да се контролира целия мрежов трафик на интерфейса, като на повечето системи това означава, че трябва да се стартира с root. По подразбиране, iftop ще показва имената на хостовете, свързани с адреси преглеждайки пакетите които преминават през рутера.
iftop

13. bmon

bmon е програма за мониторинг на трафика с множество методи за входни и изходни режими.
bmon

14. nload

nload е конзолно приложение, което следи мрежовия трафик и използването на пропускателната способност в реално време. Тo визуализира и изходящия трафик с втора графикa и предоставя допълнителна информация, като общата сума на прехвърлените данни и мин/макс и използване на мрежата.
nload

15. conntrack

Connection tracking представлява възможноста да поддържате дадена информация
за връзките в таблица, като предназначение и източник на IP адресите и сътветните
портове, видове протоколи, изтичане на времето и състояние на връзката. Firewall-и
които правят това са познати като stateful. На stateful firewall-ите им е присъща
по-голяма сигурност отколкото на тяхните “stateless” дубликати … прости пакетни
филтри. iptables е точно такъв firewall който поддържа таблицата /proc/net/ip_conntrack.

показва броя на връзките:

conntrack -C

показва връзките в SNAT на ип адрес:

conntrack -L -s 10.125.3.5

16. lm-sensors

lm_sensors (Linux мониторинг сензор), е свободен софтуер с отворен код инструмент за Linux, която осигурява инструменти и драйвери за мониторинг на температурите, напрежението и вентилаторите. В интерес на истината lm-sensors не винаги дава точни и добри резултати но в определени моменти е много ценен инструмент.

инсталация:

sudo apt-get install lm-sensors

сканиране:

sudo sensors-detect

преглед:

core2:~# 

17. badblocks

badblocks се използва за търсене за лоши сектори на устройство (обикновено на дисков дял). устройство е специален файл, съответстващ на устройството (например / dev/hdc1).

badblocks -v -s /dev/sda1

18. lsmod

lsmod – Показване на състоянието на модулите в ядрото на Linux

core2:~# 

19. lspci

lspci е помощна програма за показване на информация за PCI шината и устройства, свързани с нея.

core2:~# lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 3200/3210 Chipset DRAM Controller (rev 01)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 3200/3210 Chipset Host-Primary PCI Express Bridge (rev 01)
00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #4 (rev 02)
00:1a.1 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #5 (rev 02)
00:1a.2 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #6 (rev 02)
00:1a.7 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #2 (rev 02)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 1 (rev 02)
00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 5 (rev 02)
00:1c.5 PCI bridge: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 6 (rev 02)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #1 (rev 02)
00:1d.1 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #2 (rev 02)
00:1d.2 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #3 (rev 02)
00:1d.7 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #1 (rev 02)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev 92)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801IR (ICH9R) LPC Interface Controller (rev 02)
00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation 82801IR/IO/IH (ICH9R/DO/DH) 4 port SATA Controller [IDE mode] (rev 02)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) SMBus Controller (rev 02)
00:1f.5 IDE interface: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) 2 port SATA Controller [IDE mode] (rev 02)
00:1f.6 Signal processing controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) Thermal Subsystem (rev 02)
01:00.0 PCI bridge: Intel Corporation 6700PXH PCI Express-to-PCI Bridge A (rev 09)
01:00.1 PIC: Intel Corporation 6700/6702PXH I/OxAPIC Interrupt Controller A (rev 09)
01:00.2 PCI bridge: Intel Corporation 6700PXH PCI Express-to-PCI Bridge B (rev 09)
01:00.3 PIC: Intel Corporation 6700PXH I/OxAPIC Interrupt Controller B (rev 09)
05:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82571EB Gigabit Ethernet Controller (rev 06)
05:00.1 Ethernet controller: Intel Corporation 82571EB Gigabit Ethernet Controller (rev 06)
0d:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82573E Gigabit Ethernet Controller (Copper) (rev 03)
0f:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82573L Gigabit Ethernet Controller
11:04.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI ES1000 (rev 02)

20. iptraf

iptraf е IP LAN монитор който генерира различни статистики в мрежата, включително информация за TCP, UDP, ICMP и OSPF протоколи. Ethernet натоварване, IP грешки и други статистики.

sudo apt-get install iptraf

iptraf1
iptraf2
iptraf3

21. dmesg

dmesg се използва, за да разгледа или контролира съобщенията от буфера на ядрото. Действието по подразбиране е да прочетете всички съобщения от ядрото при стартирани и по време на работа.

dmesg
core2:~# cat /var/log/dmesg | grep e1000
[  1.066729] e1000e: Intel(R) PRO/1000 Network Driver - 1.5.1-k
[  1.066731] e1000e: Copyright(c) 1999 - 2011 Intel Corporation.
[  1.066763] e1000e 0000:05:00.0: Disabling ASPM L1
[  1.066793] e1000e 0000:05:00.0: setting latency timer to 64
[  1.066914] e1000e 0000:05:00.0: irq 92 for MSI/MSI-X
[  1.240348] e1000e 0000:05:00.0: eth0: (PCI Express:2.5GT/s:Width x4) 00:15:17:96:77:62
[  1.240351] e1000e 0000:05:00.0: eth0: Intel(R) PRO/1000 Network Connection
[  1.240431] e1000e 0000:05:00.0: eth0: MAC: 0, PHY: 4, PBA No: D50868-003
[  1.240440] e1000e 0000:05:00.1: Disabling ASPM L1
[  1.240462] e1000e 0000:05:00.1: setting latency timer to 64
[  1.240575] e1000e 0000:05:00.1: irq 93 for MSI/MSI-X
[  1.412709] e1000e 0000:05:00.1: eth1: (PCI Express:2.5GT/s:Width x4) 00:15:17:96:77:63
[  1.412712] e1000e 0000:05:00.1: eth1: Intel(R) PRO/1000 Network Connection
[  1.412792] e1000e 0000:05:00.1: eth1: MAC: 0, PHY: 4, PBA No: D50868-003
[  1.412799] e1000e 0000:0d:00.0: Disabling ASPM L0s L1
[  1.412818] e1000e 0000:0d:00.0: setting latency timer to 64
[  1.412955] e1000e 0000:0d:00.0: irq 94 for MSI/MSI-X
[  1.523967] e1000e 0000:0d:00.0: eth2: (PCI Express:2.5GT/s:Width x1) 00:30:48:d3:ee:38
[  1.523970] e1000e 0000:0d:00.0: eth2: Intel(R) PRO/1000 Network Connection
[  1.524152] e1000e 0000:0d:00.0: eth2: MAC: 2, PHY: 2, PBA No: 0100FF-0FF
[  1.524160] e1000e 0000:0f:00.0: Disabling ASPM L0s L1
[  1.524181] e1000e 0000:0f:00.0: setting latency timer to 64
[  1.524320] e1000e 0000:0f:00.0: irq 95 for MSI/MSI-X
[  1.636273] e1000e 0000:0f:00.0: eth3: (PCI Express:2.5GT/s:Width x1) 00:30:48:d3:ee:39
[  1.636275] e1000e 0000:0f:00.0: eth3: Intel(R) PRO/1000 Network Connection
[  1.636344] e1000e 0000:0f:00.0: eth3: MAC: 2, PHY: 2, PBA No: FFFFFF-0FF

22. iptables

iptables mini howto

23. powertop

Консумация на енергия и инструмент за диагностика на захранването.

sudo apt-get install powertop
Summary: 6112.7 wakeups/second, 0.0 GPU ops/second, 0.0 VFS ops/sec and 84.8% CPU use
 
        Usage    Events/s  Category    Description
      216.7 ms/s   4281.1    Interrupt   [3] net_rx(softirq)
       13.4 ms/s   1407.2    Interrupt   [2] net tx(softirq)
      559.7 ms/s    2.0    Process    /usr/lib/quagga/bgpd --daemon -A 127.0.0.1
       4.9 ms/s   212.2    Timer     death_by_timeout
       6.3 ms/s   156.5    Interrupt   [1] timer(softirq)
       1.7 ms/s   22.5    Timer     neigh_timer_handler
       2.4 ms/s   15.6    Process    /usr/sbin/dnsmasq -x /var/run/dnsmasq/dnsmasq.pid -u dnsmasq -7 /etc/dnsmasq.d,.dpkg-dist,.dpkg-
       10.6 ms/s    2.0    Process    powertop
       9.4 ms/s   0.00    Interrupt   [93] eth1
       5.5 ms/s   0.00    kWork     do_dbs_timer
       5.4 ms/s   0.00    Interrupt   [92] eth0
       21.9 µs/s    2.0    Process    [ksoftirqd/2]
       15.8 µs/s    2.0    Process    [ksoftirqd/3]
       1.8 ms/s    1.0    Process    [ksoftirqd/0]
       3.1 ms/s   0.00    Interrupt   [94] eth2
      466.8 µs/s    1.0    Interrupt   [7] sched(softirq)
      274.0 µs/s    1.0    Interrupt   [8] hrtimer(softirq)
       97.2 µs/s    1.0    Process    sshd: root@pts/2
       30.6 µs/s    1.0    kWork     cache_reap
       16.8 µs/s    1.0    Timer     ghes_poll_func
       5.1 µs/s    1.0    Timer     clocksource_watchdog
       3.5 µs/s    1.0    kWork     flush_to_ldisc
       1.8 µs/s    1.0    Timer     ipmi_timeout
       1.6 µs/s    1.0    Timer     tcp_write_timer
       2.0 ms/s   0.00    Interrupt   [9] RCU(softirq)
       1.9 ms/s   0.00    Process    [kworker/0:2]
       0.9 ms/s   0.00    Timer     delayed_work_timer_fn
      398.4 µs/s   0.00    Process    [kworker/2:2]
      299.1 µs/s   0.00    Process    init [2]
      124.8 µs/s   0.00    Process    [kworker/u:3]
       88.3 µs/s   0.00    Process    [kworker/3:1]
       57.6 µs/s   0.00    Process    /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g -u 105:108
       34.4 µs/s   0.00    Process    (squid) -YC -f /etc/squid3/squid.conf
       21.6 µs/s   0.00    kWork     vmstat_update

24. ethstats

ethstats – удобна статистика на мрежовите интерфейси.

sudo apt-get install ethstats
core2:~# ethstats 
total:  609.21 Mb/s In  547.54 Mb/s Out - 87822.0 p/s In  85902.0 p/s Out
 eth0: 328.68 Mb/s In  166.57 Mb/s Out - 41369.0 p/s In  33745.0 p/s Out
 eth1: 121.18 Mb/s In  340.98 Mb/s Out - 29921.0 p/s In  40033.0 p/s Out
 eth2:  76.94 Mb/s In  17.69 Mb/s Out -  8333.0 p/s In  5633.0 p/s Out
 eth2.104:  8.90 Mb/s In   2.19 Mb/s Out -  1064.0 p/s In   808.0 p/s Out
 eth2.523:  66.16 Mb/s In  15.12 Mb/s Out -  6101.0 p/s In  4826.0 p/s Out
 eth3:  0.00 Mb/s In   0.00 Mb/s Out -   0.0 p/s In    0.0 p/s Out
 gre0:  0.00 Mb/s In   0.00 Mb/s Out -   0.0 p/s In    0.0 p/s Out
 tun1:  0.00 Mb/s In   0.03 Mb/s Out -   3.0 p/s In    3.0 p/s Out
 tun2:  7.12 Mb/s In   0.23 Mb/s Out -  733.0 p/s In   430.0 p/s Out
 tun3:  0.01 Mb/s In   0.01 Mb/s Out -   7.0 p/s In    6.0 p/s Out
 tun4:  0.22 Mb/s In   4.72 Mb/s Out -  291.0 p/s In   418.0 p/s Out
 tun5:  0.00 Mb/s In   0.00 Mb/s Out -   0.0 p/s In    0.0 p/s Out

25. taskset

taskset – асоцииране на процес към определено ядро на процесора.
С командата ps axf преглеждаме процесите (може и с htop)

core2:~# ps axf
  PID TTY   STAT  TIME COMMAND
   2 ?    S   0:00 [kthreadd]
   3 ?    S  236:54 \_ [ksoftirqd/0]
   6 ?    S   0:00 \_ [migration/0]
   7 ?    S   2:29 \_ [watchdog/0]
   8 ?    S   0:00 \_ [migration/1]
   10 ?    S   0:36 \_ [ksoftirqd/1]
   12 ?    S   0:02 \_ [watchdog/1]
   13 ?    S   0:00 \_ [migration/2]
   15 ?    S   9:46 \_ [ksoftirqd/2]
   16 ?    S   0:08 \_ [watchdog/2]
   17 ?    S   0:00 \_ [migration/3]
   18 ?    S   0:02 \_ [kworker/3:0]
   19 ?    S   10:27 \_ [ksoftirqd/3]
   20 ?    S   0:40 \_ [watchdog/3]
   21 ?    S<   0:00 \_ [cpuset]
   22 ?    S<   0:00 \_ [khelper]
   23 ?    S   0:00 \_ [kdevtmpfs]
   24 ?    S<   0:00 \_ [netns]
   25 ?    S   0:19 \_ [sync_supers]
   26 ?    S   0:00 \_ [bdi-default]
   27 ?    S<   0:00 \_ [kintegrityd]
   28 ?    S<   0:00 \_ [kblockd]
   31 ?    S   2:46 \_ [kworker/3:1]
   32 ?    S   0:00 \_ [khungtaskd]
   33 ?    S   0:00 \_ [kswapd0]
   34 ?    SN   0:00 \_ [ksmd]
   35 ?    SN   0:00 \_ [khugepaged]
   36 ?    S   0:00 \_ [fsnotify_mark]
   37 ?    S<   0:00 \_ [crypto]
  138 ?    S   0:00 \_ [khubd]
  173 ?    S<   0:00 \_ [ata_sff]
  184 ?    S   0:00 \_ [scsi_eh_0]
  185 ?    S   0:00 \_ [scsi_eh_1]
  187 ?    S   0:00 \_ [kworker/u:2]
  188 ?    S   0:00 \_ [scsi_eh_2]
  189 ?    S   0:00 \_ [scsi_eh_3]
  190 ?    S   0:48 \_ [kworker/u:3]
  207 ?    S   4:49 \_ [kworker/2:2]
  208 ?    S  265:55 \_ [kworker/0:2]
  221 ?    S   0:14 \_ [jbd2/sda1-8]
  222 ?    S<   0:00 \_ [ext4-dio-unwrit]
  503 ?    S<   0:00 \_ [edac-poller]
  1899 ?    S   0:17 \_ [flush-8:0]
 16485 ?    S   6:08 \_ [kworker/0:1]
 322190 ?    S   0:02 \_ [kworker/1:0]
 322295 ?    S   0:02 \_ [kworker/1:2]
 324623 ?    S   0:00 \_ [kworker/2:1]
   1 ?    Ss   0:31 init [2] 
  348 ?    Ss   0:00 udevd --daemon
  474 ?    S   0:00 \_ udevd --daemon
  2289 ?    S   0:00 \_ udevd --daemon
  1858 ?    Sl   1:30 /usr/sbin/rsyslogd -c5
  1914 ?    Ss   0:00 /usr/sbin/atd
  1979 ?    Ss   0:00 /usr/sbin/acpid
  2054 ?    S   0:00 /usr/sbin/hddtemp -d -l 127.0.0.1 -p 7634 -s | /dev/sda
  2075 ?    Ss   1:06 /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g -u 105:108
  2130 ?    S   5:23 /usr/sbin/snmpd -LS6d -Lf /dev/null -u snmp -g snmp -I -smux -p /var/run/snmpd.pid
  2143 ?    Ss   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system
  2162 ?    Ss   0:00 /usr/sbin/cron
  2203 ?    Ss   0:01 /usr/sbin/sshd
 322988 ?    Ss   0:00 \_ sshd: root@pts/1 
 322993 pts/1  Ss+  0:00 |  \_ -bash
 324651 ?    Ss   0:00 \_ sshd: root@pts/2 
 324656 pts/2  Ss   0:00   \_ -bash
 325167 pts/2  R+   0:00     \_ ps axf
  2221 ?    Ss   0:00 /usr/sbin/squid3 -YC -f /etc/squid3/squid.conf
  2223 ?    S   2:58 \_ (squid) -YC -f /etc/squid3/squid.conf
  2248 ?    S   0:00   \_ (unlinkd)
 15995 tty1   Ss+  0:00 /sbin/getty 38400 tty1
 15996 tty2   Ss+  0:00 /sbin/getty 38400 tty2
 15997 tty3   Ss+  0:00 /sbin/getty 38400 tty3
 15998 tty4   Ss+  0:00 /sbin/getty 38400 tty4
 15999 tty5   Ss+  0:00 /sbin/getty 38400 tty5
 16000 tty6   Ss+  0:00 /sbin/getty 38400 tty6
 16005 ?    Sl   0:01 /usr/sbin/console-kit-daemon --no-daemon
 52128 ?    S   37:13 /usr/sbin/dnsmasq -x /var/run/dnsmasq/dnsmasq.pid -u dnsmasq -7 /etc/dnsmasq.d,.dpkg-dist,.dpkg-old,.dpkg-new
 185550 ?    Ss   2:12 /usr/lib/quagga/zebra --daemon -A 127.0.0.1
 185554 ?    Ss  21:57 /usr/lib/quagga/bgpd --daemon -A 127.0.0.1
 185558 ?    Ss   0:02 /usr/lib/quagga/watchquagga --daemon zebra bgpd

А по долу асоциираме процеса.

taskset -cp 1 185550

В случая имаме 4 ядра:
0 = първо ядро
1 = второ ядро
2 = трето ядро
3 = четвърто ядро

26. smp_affinity

Асоцииране на устройство към ядро на процесор

Първо трябва да прегледаме номерата на устройствата с cat /proc/interrupts

core2:~# cat /proc/interrupts 
      CPU0    CPU1    CPU2    CPU3    
  0:    1870    1310    338     50  IO-APIC-edge   timer
  1:     1     0     1     1  IO-APIC-edge   i8042
  6:     1     1     0     1  IO-APIC-edge   floppy
  7:     1     0     0     0  IO-APIC-edge   parport0
  8:     0     0     1     0  IO-APIC-edge   rtc0
  9:     0     0     0     0  IO-APIC-fasteoi  acpi
 14:    520   328056    520   19037  IO-APIC-edge   ata_piix
 15:     0     0     0     0  IO-APIC-edge   ata_piix
 16:     0     0     0     0  IO-APIC-fasteoi  uhci_hcd:usb3
 17:     0     0     0     0  IO-APIC-fasteoi  uhci_hcd:usb4
 18:     0     0     0     0  IO-APIC-fasteoi  ehci_hcd:usb1, ata_piix, uhci_hcd:usb5, uhci_hcd:usb8
 22:     0     0     0     0  IO-APIC-fasteoi  uhci_hcd:usb7
 23:     0     0     0     0  IO-APIC-fasteoi  ehci_hcd:usb2, uhci_hcd:usb6
 92: 2544239156  44008373     2     1  PCI-MSI-edge   eth0
 93:     2     3 161935823 3988820087  PCI-MSI-edge   eth1
 94:     1 828139906  4127077  39015258  PCI-MSI-edge   eth2
 NMI:   766215   61908   41672   578597  Non-maskable interrupts
 LOC: 2047505432 1299479813 531116521 1813348140  Local timer interrupts
 SPU:     0     0     0     0  Spurious interrupts
 PMI:   766215   61908   41672   578597  Performance monitoring interrupts
 IWI:     33     6     22     34  IRQ work interrupts
 RES:   612444  2008260  42005167  2011006  Rescheduling interrupts
 CAL:    5633  93413552   141842  50985616  Function call interrupts
 TLB:    6154    5446    4202    3254  TLB shootdowns
 TRM:     0     0     0     0  Thermal event interrupts
 THR:     0     0     0     0  Threshold APIC interrupts
 MCE:     0     0     0     0  Machine check exceptions
 MCP:    3526    3526    3526    3526  Machine check polls
 ERR:     0
 MIS:     0

и да асоциираме определено устройство например лан интерфейса eth0 към първото ядро от четириядрен процесор.

echo 1 > /proc/irq/92/smp_affinity

параметъра след echo е както следва:
1 = първо ядро
2 = второ ядро
4 = трето ядро
8 = четвърто ядро
f = всички ядра

27. traffic control

Debian – Traffic Control: Linux Advanced Traffic Control
Linux Traffic Shaper per IP – Iptables CLASSIFY
Linux Traffic Shaper ifb interface

28. policy routnig

Policy Routing – iptables mark routing
Policy Routing – sample split access
Policy Routing – iptables mark port and protocol

29. mii-tool

Тази програма проверява или определя статута на мрежовия интерфейс.

core2:~# mii-tool 
eth0: negotiated, link ok
eth1: negotiated flow-control, link ok
eth2: negotiated 100baseTx-FD, link ok
eth3: no link

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This Post Has One Comment

 1. Avrora

  Благодаря за подробната и полезна статия!